a. Komisioni I zhvillimit ekonomik, financës dhe tatim-taksave.

 1. Fatime Beqo –Kryetar
 2. Violeta Telo – Zv. Kryetar
 3. Indrit Sinani
 4. Afërdita Çaro
 5. Sotir Kaçi

b. Komisioni i kulturës, arsimit, sportit dhe turizmit.

 1. Sofia Kuti – Kryetar
 2. Vasillaq Kaso – Zv. Kryetar
 3. Andi Ruci
 4. Kujtim Mushi
 5. Denisa Feri

c. Komisioni juridik, i rendit, mbrojtjes, emergjencave civile, politikave sociale dhe barazisë gjinore.

 1. Kostandin Gramatiko – Kryetar
 2. Aurela Bilibashi – Zv. Kryetar
 3. Xhafer Avduli
 4. Vasillaq Kaso
 5. Behare Shehu

 

ç. Komisioni për zhvillimin urban, ndërtimet, shërbimet dhe strehimin.

 1. Vasillaq Kaso – Kryetar
 2. Andi Ruci – Zv. Kryetar
 3. Violeta Telo
 4. Indrit Sinani
 5. Afërdita Çaro

 

d. Komisioni për zhvillimet bujqësore, blegtorale dhe agrobiznesit.

 1. Xhafer Avduli – Kryetar
 2. Sotir Kaçi – Zv. Kryetar
 3. Kujtim Mushi
 4. Violeta Telo
 5. Sofia Kuti
AlbaniaUSA